Protokol

UNİP PROTOKOLÜ

Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziosmanpaşa, İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik, Yüzüncü Yıl

Üniversiteleri Arasında İşbirliği Protokolünü Yürütülmesi Hakkında Protokol (21 Temmuz 2006)

Amaç ve Kapsam

Madde 1: a) Bu protokol, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziosmanpaşa, İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik, Yüzüncü Yıl Üniversiteleri (ACEFGİKKY) tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde, ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

bBu protokol, Programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esasları ile ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını; ortak bilimsel  ve  teknolojik  araştırma-geliştirme  projelerinin  hazırlanması  esaslarını;  bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2: Bu protokol, 2547 sayılı Yasa’nın 40. maddesine;  2547 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan Türk Yükseköğretim Kurumları  Arasında  Öğrenci  ve  Öğretim  Elemanı  Değişimine  İlişkin  Yönetmeliğe  (R.G.

31.3.2006/26125); 2547 sayılı Yasa’nın 65. maddesi hükmü gereğince hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (R.G. 1.7.1996/22683) 18. maddesinin (e) fıkrası ([1])  ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin Ek Maddesine([2]) (R.G. 16.7.1999/23757) dayanmaktadır.

Kurul ve Sekretarya

Madde 3: a) ACEFGİKKY İşbirliği Programı, ilgili üniversite rektörlerinden oluşan üst kurul tarafından planlanır ve yürütülür.

bACEFGİKKY üniversiteleri arasındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde işbirliği,  ortak  lisansüstü  eğitimi,  bilimsel  ve  teknolojik  araştırma-geliştirme  projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili işlemler, üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı başkanlığında ilgili müdürlerden,  dekanlardan  ve  enstitü  müdürlerinden  oluşan  ayrı   alt  kurullar  tarafından yürütülür. İşbirliği alanının niteliği, kapsamı ve özelliğine göre birden fazla alt kurul kurulur.

cÖn lisans veya lisans eğitim-öğretiminde işbirliği yapılacak alanlar, ilgili müdürler veya dekanlar (alt kurultarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, müdürler veya dekanlar tarafından bağlı bulundukları üniversite rektörlüklerine sunulur. Bu alanlardaki işbirliği ile ilgili işlemler rektör tarafından yürütülür.

dAçılacak ortak lisansüstü eğitim programları, enstitü müdürleri (alt kurul) tarafından   hazırlanan   ortak   raporla   tespit   edilir.   Rapor,   enstitü   müdürlerince   bağlı bulundukları  üniversite  rektörlüklerine  sunulur.  Ortak  lisansüstü  eğitim  program(lar)ının hangi  üniversitede açılacağı  ACEFGİKKY üniversiteleri  rektörleri  ( üst kurul  )  tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’na başvuru işlemlerini belirlenen üniversite  rektörlüğü yürütür.

eBilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalar üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen rektör yardımcıları (alt kurul) tarafından hazırlanan ortak raporla tespit edilir. Rapor, rektör yardımcıları tarafından bağlı bulundukları üniversite rektörlerine sunulur. Bu alanlardaki ortak çalışmalar ile ilgili işlemler rektör tarafından yürütülür.

fİşbirliği programının sekretaryasını yürütecek üniversite, her yıl Haziran ayı içinde yapılan toplantıda belirlenir.

Uygulama

Madde 4: a) İşbirliği programı kapsamındaki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitim-öğretiminde, lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin hesaplanmasında 2547 sayılı yasanın 40/d maddesi esas alınır.

bÖğretim üyeleri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin lisansüstü programında ders açabileceği gibi, lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin enstitülerinde açılmış ortak programlara kayıt olabilir. ACEFGİKKY üniversiteleri arasında bu amaçla karşılıklı öğretim üyesi görevlendirilmesinde, öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin ortak programlara kayıt olmasında gerekli izin ve kolaylık sağlanır.

cACEFGİKKY İşbirliği Programı çerçevesinde lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, ilgili üniversite/enstitü tarafından belirlenmiş asgari başvuru koşullarını sağlar durumda olmalıdır. Bunların işlemleri, bağlı bulundukları üniversitelerin izni ile kaydoldukları üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

dOrtak lisansüstü eğitim programına kaydolan öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve  öğretim  görevlileri,  bulundukları  üniversitelerdeki  görev  ve  yükümlülüklerini aksatmayacak biçimde düzenlenecek haftalık bir programa göre derslere devam etmekle yükümlüdür.

Diğer Hükümler

Madde 5: Bu protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda 2547 sayılı Yasa hükümleri ile 2547 sayılı Yasanın 65. maddesi gereğince hazırlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (R.G. 1.7.1996/22683) uygulanır.

Madde  6:  İşbirliği  programına  katılmak  isteyen  üniversiteler, programın sekretaryasını yürüten üniversite rektörlüğüne başvururlar.   İstek, üst kurul’ un ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 7: Bu protokol, ACEFGİKKY kapsamındaki üniversitelerin senatolarında kabul edildikten sonra yürürlüğe girer ve ilgili üniversite rektörleri tarafından yürütülür.

Protokolün 6. maddesi uyarınca İşbirliği Programına katılma talebinde bulunan üniversiteler, üst kurul kararının kendilerine bildirilmesinden ve bu protokolün senatolarında kabulünden  sonra, Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile İşbirliği Programı etkinliklerine girerler.

İMZA

Rektör

Atatürk Üniversitesi

İMZA

Rektör

Cumhuriyet Üniversitesi

İMZA

Rektör

Erciyes Üniversitesi

İMZA

Rektör

Fırat Üniversitesi

İMZA

Rektör

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İMZA

Rektör

İnönü Üniversitesi

İMZA

Rektör

Kafkas Üniversitesi

İMZA

Rektör

Karadeniz Teknik Üniv.

İMZA

Rektör

Yüzüncü Yıl Üniv.

 

([1]) Madde 18 (e) Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

([2])   EK   MADDE.   İki   veya   daha   fazla   yükseköğretim  kurumunun  önerisi   ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek lisansüstü programlar açılabilir. Ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşları da, ortak lisansüstü programlar açmak için yükseköğretim kurumlarına öneride bulunabilirler. Bu öneriler, yukarıda belirtilen usule göre sonuçlandırılır. Bu şekilde açılacak lisansüstü programların uygulama esasları, bu Yönetmelik ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, ilgili yükseköğretim kurumları tarafından ortaklaşa belirlenir.