18. UNİP TOPLANTI KARARLARI

18. ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ÜNİP) SONUÇ BİLDİRGESİ

27 Haziran 2018

27.06.2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan 18. ÜNİP toplantısı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ’ın selamlama konuşması ve ÜNİP Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN’in “ÜNİP Hakkında Bilgilendirme” başlıklı sunumla başlamıştır. Selamlama konuşması ve sunumun ardından Rektörler Kurulu ile Lisans Eğitim Komisyonu, Lisansüstü Eğitim Komisyonu, Bilimsel Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu ve Ortak Proje Komisyonu   eş   zamanlı   olarak   toplanmış   ve   gündemdeki   konuları   ele   almışlardır.   Yapılan değerlendirmeler sonucunda 18. ÜNİP Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- ÜNİP dönem başkanlığını yürütmek üzere Iğdır Üniversitesi’nin talebi kabul edilmiştir.

2- ÜNİP’e üye olmak üzere müracaatta bulunan; Kayseri Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin ÜNİP’e katılım taleplerinin kabul edilmesi uygun görülmüştür.

3- ÜNİP web sayfasında yeterli hale getirilmesi ve üyeler tarafından aktif olarak kullanılmasının sağlanması

4- Komisyonların aktif olarak çalıştırılması

5- TEKNOKENT olarak üniversiteler arasında yeterli iş birliğinin sağlanması

6- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında araştırma ve inovasyon Konularında ve BAP ve/veya TÜBİTAK vb.  projelerde yeterli işbirliği ve desteğin sağlanması hususunda çalışmalar yapılması

7- İleri araştırma merkezlerinin ortak kullanımı ile ilgili çalışmaların yapılması

8- Ekip ve ekipmanlar açısından üye üniversiteler arasında bilgi yetersizliğinin giderilmesi, ortak kullanıma teşvik edilmesi

9 - Lisans Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

- Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Celaleddin GÖZÜAÇIK seçilmiştir.

- Not dönüşüm tablolarında ÜNİP’e üye üniversitelerde birlik olması için YÖK’ün belirlediği not dönüşüm tablosunun kullanılması

- Yüksekokulların yatay değil dikey büyümesi sağlanması hususunda çalışmalar yapılması

- Yabancı öğrencilerin kontenjan paylaşımı hususunda çalışmalar yapılması

- Özel öğrenci konusunda ÜNİP’e üye üniversitelerin birbirine kolaylık sağlamasının desteklenmesi

- Yaz dönemlerinde ÜNİP Koordinatörü üniversite tarafından ÜNİP kapsamındaki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerinin kaynaşması için bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi

- Komisyonda sorumlu öğretim üyelerinin mensup olduğu üniversite tarafından belirlenerek ÜNİP sekreteryalığını yapan üniversiteye bildirilmesi

- Üniversiteler tarafından belirlenen dikey geçiş kontenjanlarının ve yatay geçiş kontenjanlarının dikkate alınması hususunda YÖK’e görüş sunulması

- ÜNİP’e bağlı üniversiteler arasında lisans düzeyinde iş birliğinin genişletilmesi için, farklı üniversitelerden dersler alınması

- Lisansta öğrenci gelmediği için bazı bölümler kapanma tehdidi altındadır. Buna mukabil bu bölümlerde öğretim üyesi sayısı fazla olduğu için misafir öğretim üyesi hareketliliğinin desteklenmesi

- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisans seviyesinde özel öğrenci veya FARABİ Programı kapsamında öğrenci hareketliliğinin yeterli seviyeye çıkarılması

10 - Lisansüstü Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

-  Komisyon  başkanlığına  Iğdır  Üniversitesi  öğretim  üyesi  Doç.  Dr.  Süleyman  TEMEL seçilmiştir

-  Kontenjanlar Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere 2 dönem kapsamında açılması

-  Web sayfa sıkıntısının giderilip daha işlevselleştirilmesi

-  Gelen öğrencilerin yakın takibi için önlemler alınması (İkinci danışman atanması, öğrenci takibinin enstitüye verilmesi vs. gibi)

-  ÜNİP kapsamında enstitü müdürlerinin de toplantıya katılmasının teşvik edilmesi

-  ÜNİP kapsamında üniversitelerin komisyonlarında görev alan üyeler arasında e posta veya whatsapp grubu kurulup üniversiteler arası etkin ve hızlı iletişimin sağlanması

-  Dışarıdan gelecek tez jüriliklerinde ÜNİP kapsamındaki üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine tercihte öncelik verilmesi

-  Lisansüstü Kontenjan açmaları konusunda ÜNİP kapsamındaki üniversitelere tavsiyede bulunulması

11- Bilimsel Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

- Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYADUMAN seçilmiştir

- Dönem başkanı olan üniversitenin, ivedilikle ÜNİP üyesi üniversitelerden ÜNİP koordinatörü ve komisyon sorumlularını iletişim bilgileriyle birlikte belirlemelerini talep etmesi

- Sorumlu üniversitenin komisyon başkanlarının öncülüğünde ilgili komisyon üyeleri arasında haberleşme ve koordinasyonu hızlandırmak için iletişim gruplarının (e-posta, whatsapp vb. gibi) kurulması.

- Komisyon üyesi öğretim üyeleri arasında ayrıca toplantı yapılmasının koordinasyon ve verimliliği artırmak adına teşvik edilmesi.

12- Ortak Proje Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,

- Komisyon başkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali KUYAKSİL seçilmiştir.

- ÜNİP üyesi üniversite Bilimsel Araştırma Birimi Koordinatörlerinin (BAP) ÜNİP komisyonlarında aktif olarak görev almaları

- Bilimsel Araştırma Proje değerlendirmelerinde sıkıntı yaşanan hakem seçimi ve atamalarında ÜNİP üyesi üniversitelerin BAP hakem havuzlarının paylaşımı

     - Ulusal ve/veya Uluslararası sempozyumlarda ÜNİP üyesi üniversite öğretim üyelerine katılım kolaylığı sağlanması

     - ÜNİP üyesi üniversitelerin sahip olduğu araştırma ve geliştirme olanaklarının duyurulması ve paylaşılması amacıyla ilgili birimlerin web bağlantı adreslerinin ÜNİP web sayfasında ilan edilmesi

           - ÜNİP üyesi üniversitenin kendi BAP birimi bünyesinde Rektörlük Güdümlü Projeleri ile ÜNİP kapsamında yapılacak çalışmalara destek sağlaması

           - Ortak olarak yapılan bilimsel ve/veya sosyal faaliyetlerin artırılması

     - Yerelde  yapılan  bilimsel  ve/veya  sosyal  faaliyetlerin  ÜNİP  kapsamındaki  üniversitelere yeterince duyurulması ve kendi aralarında birbirlerine destek olunması