Mevzuat

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

22.2.2007

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının aralarında işbirliği tesis ederek lisans üstü programlarında yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, yurtiçi ortak eğitim ve öğretim programlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav ve değerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları ve verilecek diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (13) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ortak Diploma: İki üniversitenin müştereken verdikleri eğitim sonunda öğrencinin mezun olduğunu belirten ve her iki üniversitenin birlikte hazırladıkları diplomayı,

b) Öğrenci: Türkiye’deki iki yükseköğretim kurumunun işbirliği çerçevesinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,

c) Yükseköğretim Kurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtiçi Ortak Programlar

Amaç, Yükseköğretim Kurulu Onayı, Öğrenci Kabulü, Eğitim Süreleri ve Diplomalar

Ortak programların amacı

MADDE 5 –

(1) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkân vermek amacını taşır.

Yükseköğretim kurulu onayı

MADDE 6 –

(1) Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında, bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu bir protokol yapılıp Yükseköğretim Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır.

Ortak programlara öğrenci kabulü

MADDE 7 –

(1) Yüksek lisans veya doktora ortak programlarına kabul edilecek öğrencilerin her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolünde belirtilir.

Öğrenim ücretini ödeme usulü

MADDE 8 –

(1) Öğrenim ücretinin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir. Bu ücretlerle ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Eğitim süreleri, akademik başarısızlık

MADDE 9 –

(1) Ortak yüksek lisans ve doktora ortak programlarının süreleri, akademik başarısızlık için ve başka nedenlerle taraf kurumlardan herhangi birisiyle öğrencilik ilişkisi kesilmesi

hususlarında yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ortak diploma

MADDE 10 –

(1) İki Türk yükseköğretim kurumunun birlikte yürütecekleri bir ortak program; yüksek lisans veya doktora düzeyinde olabilir. Bu programda, her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça belirtilir. Öğrenciler, ortak diplomaya yönelik ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diploma almaya hak kazanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Programların Gşleyişi

Müfredat, Not Sistemleri, Azami Süreler, Gzinler ve Yatay Geçiş

Müfredat

MADDE 11 –

(1) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten kuruluşlar arasındaki bölüşümü iki yükseköğretim kurumunun arasındaki Protokolde belirtilir.

Not sistemleri

MADDE 12 –

(1) Ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıkları not sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır.

İzinler

MADDE 13 –

(1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

Disiplin hükümleri

MADDE 14 –

(1) Öğrenciler eğitim için bulundukları her iki kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Uygulanacak diğer hükümler MADDE 15 –

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ortak programı yürüten kurum/kuruluşların kendi mevzuatları ile Yükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 –

(1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.