17. UNİP TOPLANTI KARARLARI

17. ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ÜNİP) TOPLANTISI 
S
ONUÇ BİLDİRGESİ

13 Mayıs 2016

Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde 13.05.2016 tarihinde yapılan 17.ÜNİP toplantısı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet GÜVEN ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan UZUN’un “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi ve Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci’’ konulu konuşmasıyla başlamıştır. Bunu müteakiben Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL’un Erciyes Üniversitesi İleri Araştırma Merkezlerinin tanıtım sunumu ve Prof. Dr. Adem KALINLI’nın “Yükseköğretim Kurumları Sıralama Sistemleri ve Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Yönetim” başlıklı sunumu ile sabah oturumu tamamlanmıştır.

Öğleden sonraki oturumda Rektörler Kurulu ve komisyonlar eş zamanlı olarak toplanmış ve   gündemindeki   konuları   görüşmüştür.   Saat   16:00’da   yapılan   değerlendirme   oturumunda komisyon raporları görüşülerek tartışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 17.ÜNİP Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) ÜNİP  dönem  başkanlığını  yürütmek  üzere  Cumhuriyet  Üniversitesinin  talebi  kabul edilerek bir sonraki dönem başkanlığını yürütmesi uygun görülmüştür.

2) ÜNİP’e  üye  üniversitelerde  UNIP  kapsamındaki  iş  ve  işlemleri  yürütmek  üzere  her üniversite rektörlüğünce kurulan UNIP koordinatörlüklerinin daha aktif çalıştırılması, iletişim bilgilerinin Üniversitelerin Web sayfalarında bulundurulmasını sağlanması ve bu sonuç bildirgelerinin uygulanması konusunda Üniversiteler bünyesinde ilgili birimlere girişimde bulunması uygun bulunmuştur.

3) Çankırı Karatekin Üniversitesinin ÜNİP’e katılım talebi Rektörler Kurulu tarafı uygun görülmüştür.

4) Lisansüstü Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;

 • Komisyon Başkanlığına Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ’in getirilmesine
 • Lisansüstü kontenjan taleplerinin Nisan Ayı sonuna kadar bildirilmesi, taleplerin tek havuzda toplanarak web sayfası üzerinden ilan edilmesi
 • Web sayfasının geliştirilmesi, ara yüz oluşturulması ve lisansüstü müracaatlarının web sayfası üzerinden alınmasına imkân sağlanması
 • Ünip kapsamında ilan edilen kontenjanlarda öğrencinin geldiği üniversiteden de ikinci danışman atanması
 • İntihal raporlarının tespitinde kullanılacak olan programların TÜBİTAK tarafından geliştirilerek tüm üniversitelerin kullanımına sunulması ve ayrıca Türkçe taramaların ne kadar verimli olabileceğinin gözden geçirilmesi.
 • Yeni lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinde, ilişik kesmeyi gerektiren azami süreleri belirleyen hususlara açıklık kazandırılması için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan görüş sorulması
 • Enstitüler arası iletişim ve uygulama birliğini sağlamak için bir mail grubu oluşturulması ve bununla ilgili olarak Siirt Üniversitesinin görevlendirilmesi

5) Lisans Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;

 • Komisyon Başkanlığına Cumhuriyet Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Raci Kılavuz’un getirilmesine
 • Lisans eğitiminde üniversitelerin belirledikleri alanlarda taban puan uygulanmasının önerilmesi
 • Kontenjanların düşürülmesi ve buna ilave olarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak kontenjanların belirlenmesi
 • Not dönüşüm tablolarında birlik olması dörtlük ve yüzlük sistemden oluşan tek bir not skalası belirlenmesinin sağlanması
 • Devlet üniversitelerinde dikey geçiş kontenjanlarının ve ek.1  yatay  geçiş kontenjanlarının üniversiteler tarafından belirlenmesi
 • Sağlıkla ilgili iki yıllık programları bitiren öğrencilerin uzaktan eğitimle farklı sağlık alanlarında lisans tamamlama uygulamalarının kaldırılmasının
 • Öğrenci alımında üç öğretim elemanı şartının meslek yüksekokulu ve yüksekokullarda program bazlı ve alanında uygulanması
 • Yakın dönemde başlayacak olan formasyon sertifika programları için kontenjanların belirlenmesinde öğretim üyesi, öğrenci, derslik sayısı ve uygulama okulları sayılarının dikkate alınması
 • Açılması düşünülen meslek yüksekokullarındaki programların bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi, hususlarının YÖK Başkanlığına önerilmesine

6) Ortak Proje Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak;

 • Komisyon Başkanlığına Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Adem   Kalınlı’nın getirilmesine
 • ÜNİP   Üyesi   Üniversitelerden   araştırma   merkezlerine   yönelik   temel   bilgilerin belirlenecek formata uygun olarak talep edilmesi.
 • ÜNİP  Üyesi  Üniversitelerin  döner  sermaye  kapsamında  hizmet  vermek  üzere  sahip olduğu, yüksek maliyetli ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılabilecek, nitelikli makine teçhizata yönelik envanter bilgilerinin belirlenecek formata uygun olarak talep edilmesi.
 • Erciyes Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan  «Ar-Ge Veri Sistemi ve İletişim Ağı» üzerinde araştırma merkezleri ve üniversitelerin döner sermaye kapsamında hizmet vermek üzere sahip olduğu Ar-Ge’ye yönelik makine teçhizat ile ilgili veritabanı oluşturulması  ve tüm  üniversitelerin  erişimine açılması,  ÜNİP  Üyesi  Üniversitelerin kendi içerisindeki üniversitelere ayrıcalık (düşük fiyat, öncelik vb) sağlanması.
 • ÜNİP Üyesi Üniversitelerin, Erciyes Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan «Ar-Ge Veri Sistemi ve İletişim Ağı» na web servisler üzerinden entegre edilmesine imkan sağlanması,
 • ÜNİP Üyesi Üniversitelerin, «Ar-Ge Veri Sistemi ve İletişim Ağı» nın etkin şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulacak hususlarda destek sağlaması,
 • ÜNİP Üyesi Üniversitelerin, «Ar-Ge Veri Sistemi ve İletişim Ağı» üzerinden kurumlar ve araştırmacılar arasında akademik amaçlı duyuru, mesaj veya haber gönderme ve alma konusunda gerekli desteği sağlaması,
 • ÜNİP Üyesi Üniversiteler arasında ortak yapılacak BAP Projelerine öncelik verilmesi ve bu tür projelerin teşvik edilmesi.
 • ÜNİP Üyesi Üniversitelerin, «Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu» nun aktif olarak kullanılmasını teşvik etmeleri,
 • Deneyimi  ve  alt   yapısı  uygun  olan  üniversitelerin,  ihtiyaç  duyan  ÜNİP  Üyesi Üniversitelerin  araştırmacılarına  yılda  bir  kez  Ar-Ge  Projesi  Hazırlama  ve  Proje Yönetimi konusunda eğitim programı düzenlemesi.

7) Bilimsel,  Sosyal  ve Kültürel  Faaliyetler  Komisyonu  toplantısında  yapılan  tekliflere bağlı olarak;

 • Komisyon Başkanlığına Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Avcu’nun getirilmesine
 • Üniversite  bünyesinde  açılan  öğrenci  kulüplerimizi  ERASMUS–plus  veya TÜBİTAK kapsamında proje başvuruları için teşvik etmek ve açılan uluslararası projelere katılımı özendirmek,
 • Öğrenci Kulüplerinin Yönetiminde yer alacak öğrenciler için ders başarısının kulüp danışmanları tarafından teşvik edilmesi,
 • Farabi öğrenci değişim kriterlerinin üniversitelerimiz öğrenci profiline göre esnetilmesi, kontenjanların artırılması ve öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesi,
 • Uluslararası  öğrencilerle  Türk  öğrenciler  arasında  iletişimin  artırılmasına yönelik uluslararası öğrencilerin katılımı bulunan kulüplere, üniversitelerin belirleyeceği biçimde pozitif ayrımcılık yapılması, ortak faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Öğrenci  Kongreleri  ve  benzeri  bilimsel  faaliyetlerin  desteklenmesi,  ÜNİP Üyesi üniversiteler arasında ortak öğrenci kongrelerinin düzenlenmesi, bildirisi bulunan öğrencilere ekonomik destek sağlanması,
 • ÜNİP üyesi üniversiteler arasında ortak, geleneksel olmaya aday bilimsel, sosyal, kültürel sportif etkinliklerin düzenlenmesi;  bu kapsamdaki yarışmalar için ‘’ÜNİP ÖDÜLÜ’’ çalışmalarının başlatılması, söz konusu çalışmaları yürütmek üzere ÜNİP üyesi üniversitelerin görevlendireceği temsilcilerden bir komisyon kurulması,